Pokiaľ vlastniacute;te zariadenie s verziou Android 4.2 Jelly Bean a vyscaron;scaron;ou, maacute;te scaron;ťastie, pretoe si mocirc;ete nainscaron;talovať tohto vyacute;borneacute;ho pomocniacute;ka. Vytvaacute;ranie vlastnyacute;ch programov pre mobilneacute; zariadenia je naacute;ročnaacute; uacute;loha, mocirc;ete sa s nimi vyrovnať pomocou scaron;peciaacute;lnych shellov na vytvorenie programov pre Android a zaacute;kladneacute; programovacie schopnosti. Dajte naacute;m vedieť pomocou komentaacute;ra niscaron;ie! Tie naacute;m ukazuje suacute;visiace aplikaacute;cie a v poradiacute; podľa popularity. Je potrebneacute; spraacute;vne nakonfigurovať, aby naacute;m to stiahlo vyacute;vojoveacute; naacute;stroje pre Android. Neobsahuje rozscaron;iacute;reneacute; naacute;stroje a obsahuje skutočne iba antiviacute;rusovyacute; naacute;stroj. Scaron;etrenie bateacute;rie a čistič nie suacute; v aplikaacute;cii skutočne zahrnuteacute;, aj keď to tak pocirc;sobiacute;. Mocirc;e prehraacute;vať vscaron;etky druhy hudby , ako suacute; formaacute;ty mp3, FLAC, wav a WMA. Podporuje tie rocirc;zne zvukoveacute; formaacute;ty ako WAV, MP3, APE, AC3, WMA a mnoho ďalscaron;iacute;ch. Na pribliacute;enie videa pouite rocirc;zne gestaacute; potiahnutia a monosti stiahnutia. Tu som vybral 20 najlepscaron;iacute;ch aplikaacute;ciiacute; na prehraacute;vanie videa pre vascaron;e zariadenie Android, ktoreacute; podporujuacute; takmer vscaron;etky formaacute;ty; rocirc;zne druhy titulkov poskytujuacute; monosť streamovania v sieti a poskytujuacute; vaacute;m vynikajuacute;ce ovlaacute;danie prehraacute;vania. Vzdialeneacute; prehraacute;vanie suacute;borov na počiacute;tači bez sťahovania; navyscaron;e ziacute;skate reim jednej ruky na ovlaacute;danie prehraacute;vania videa jednou rukou.

Ziacute;skate nočnyacute; reim, priečinok na ochranu osobnyacute;ch uacute;dajov a nemocirc;e sa pochvaacute;liť iadnymi bannerovyacute;mi reklamami. Kontroluje bezpečnosť systeacute;mu, zabezpečenie aplikaacute;ciiacute; a nastavenia ochrany osobnyacute;ch uacute;dajov. Je tie pomerne jednoducheacute; určiť, ktoreacute; aplikaacute;cie uchovaacute;vajuacute; informaacute;cie o osobnyacute;ch uacute;dajoch. Aktualizaacute;cie na iPhone vychaacute;dzajuacute; pomerne často a tak je jasneacute;, e staacute;vkovaacute; kancelaacute;ria Tipsport si daacute;va zaacute;leať aj na spokojnosti klientov, ktoriacute; pouiacute;vajuacute; operačnyacute; systeacute;m iOS a chce im ponuacute;knuť rovnako vyacute;borne vyladenuacute; aplikaacute;ciu ako ostatnyacute;m hraacute;čom. Jeden alebo viac vscaron;ak mocirc;e mať internyacute; systeacute;m mikro-platieb, ktoryacute; by okrem ineacute;ho umoňoval priacute;stup k preacute;miovyacute;m funkciaacute;m a priacute;stup k ďalscaron;iacute;m funkciaacute;m. Jednoducheacute; rozhranie a zrozumiteľnyacute; systeacute;m nastavenia typu. Mocirc;ete si uiť monosť zdieľania videa a ľahko zrozumiteľneacute; nastavenia typu. Mocirc;ete vytvaacute;rať videoklipy, zdieľať videosuacute;bory s ostatnyacute;mi, odstraňovať a nahraacute;vať suacute;bory a chraacute;niť ich pomocou systeacute;mov zabezpečenia s vysokyacute;m zabezpečeniacute;m. Podporuje vscaron;etky formaacute;ty a bezprobleacute;movo prehraacute;va videaacute;, vďaka čomu je jedinečnyacute;, pretoe nemusiacute;te prevaacute;dzať videosuacute;bory. Vďaka čomu suacute; koacute;dy QR jedinečneacute;, je to, e pomocou tyacute;chto koacute;dov mocirc;u podniky poskytnuacute;ť zaacute;kazniacute;kom priacute;stup k neobmedzeneacute;mu mnostvu informaacute;ciiacute;. Pouiacute;vatelia mocirc;u diaľkovo uzamknuacute;ť svoje zariadenie prostredniacute;ctvom weboveacute;ho prehliadača, ktoryacute; komunikuje s aplikaacute;ciou AVG.

Antiviacute;rus TrustGo kontroluje aj neoficiaacute;lne aplikaacute;cie, ktoreacute; mocirc;u ohroziť vascaron;u identitu alebo ukradnuacute;ť citliveacute; informaacute;cie, napr. čiacute;slo platobnej karty. Antiviacute;rus pre Android TrustGo skenuje zariadenie a kontroluje scaron;kodlivyacute; softveacute;r, ako suacute; troacute;jske kone, spyware a viacute;rusy. Zaacute;loha aplikaacute;cie , fotoaparaacute;t , zaacute;mok zariadenia , zaacute;mok app , a iadne reklamy, suacute; podporovaneacute; iba vo verzii Pro. Viacute;ťazstvom Android App Inventor je monosť urobiť z konzumentov vytvorenie aplikaacute;cie pre androidtohto mobilneacute;ho sveta zaacute;roveň aj tvorcov. 3. V obchode App Store u iba stačiacute;, aby ste dali nainscaron;talovať aplikaacute;ciu do vaacute;scaron;ho iOS zariadenia. Ak si aplikaacute;ciu sťahujete manuaacute;lne, musiacute;te v monostiach vyacute;vojaacute;ra zariadenia aktivovať monosť manuaacute;lnej inscaron;talaacute;cie baliacute;kov. 3. Po stiahnutiacute; suacute;boru tipsportandroid.apk budete vyzvanyacute; k povoleniu inscaron;talaacute;cie aplikaacute;ciiacute; z bdquo;neznaacute;mych zdrojovldquo; (povoliacute;te neznaacute;me zdroje a toto povolenie nechaacute;te iba pre tuacute;to konkreacute;tnu inscaron;talaacute;ciu). Po skončeniacute; skenovania budete automaticky chraacute;neniacute; pred inscaron;talaacute;ciami novyacute;ch aplikaacute;ciiacute;. Kedykoľvek mocirc;ete tie manuaacute;lne spustiť kontrolu aplikaacute;ciiacute;; obraacute;zok vľavo zobrazuje vyacute;sledky takeacute;hoto skenovania. Jedinou nevyacute;hodou natiacute;vnych aplikaacute;ciiacute; pre fotoaparaacute;ty je, e neukladajuacute; histoacute;riu skenovania. Jedinou nevyacute;hodou aplikaacute;cie Bitdefender Antivirus Free v porovnaniacute; s aplikaacute;ciou Mobile Security amp; Antivirus (tie od spoločnosti Bitdefender) je e nemaacute; funkciu ochrany pred kraacute;deou zariadenia. AVG AntiVirus Free tie chraacute;ni pri prehliadaniacute; internetu v rocirc;znych prehliadačoch, ako je napriacute;klad natiacute;vny prehliadač Android, Chrome, Amazon Silk, Prehliadač lodiacute; a ďalscaron;ie.

Program AVG podporuje plaacute;novaneacute; kontroly, chraacute;ni pred scaron;kodlivyacute;mi aplikaacute;ciami, dokaacute;e skenovať suacute;bory uloeneacute; na internom pamauml;ťovom zariadeniacute;, upozorňuje na aplikaacute;cie, ktoreacute; hlaacute;sili ďalscaron;iacute; pouiacute;vatelia AVG ako hrozbu, a mocirc;e zaobchaacute;dzať s potenciaacute;lne neiaducimi programami ako scaron;kodlivyacute; softveacute;r. En tento priacute;pad hovoriacute;me o tom open source aplikaacute;cia, ktoraacute; vaacute;m umoniacute; stiahnuť si akyacute;koľvek bezplatnyacute; program z Google Play bez toho, aby ste museli sťahovať ďalscaron;ie kninice Google. A vyacute;ber prostredia pre vytvaacute;ranie mobilnyacute;ch aplikaacute;ciiacute; nie je menej docirc;leityacute;, pretoe program na piacute;sanie programov na Android mocirc;e značne zjednoduscaron;iť proces vyacute;voja a testovania vascaron;ej aplikaacute;cie. Na jednej strane samotneacute; uacute;loisko aplikaacute;ciiacute;, v ktorom mocirc;ete vidieť, vyhľadaacute;vať a dokonca sťahovať aplikaacute;cie, a na druhej strane aplikaacute;cia, ktoraacute; sa po inscaron;talaacute;cii do mobilu staraacute; o proces sťahovania, inscaron;talaacute;cia a aktualizaacute;cia. Dokonca odhaduje, koľko vyacute;dre bateacute;rie uscaron;etriacute;te vypnutiacute;m tyacute;chto aplikaacute;ciiacute;. Definiacute;cie viacute;rusov sa aktualizujuacute; automaticky a dokonca si ich mocirc;ete stiahnuacute;ť iba vtedy, keď ste na Wi-Fi. V zaacute;vislosti od telefoacute;nu a sluby sa prenosnyacute; počiacute;tač mocirc;e pripojiť k smartfoacute;nu prostredniacute;ctvom kaacute;bla USB alebo pripojenia Wi-Fi a na pripojenie telefoacute;nu k internetu.

Kontaktovanie Vývojára Aplikácie Pre Android - Android - Google Play Pomocník

Android: Programovanie Pre Začiatočníkov

a ,aplikaacute ,na ,m ,mocirc ,cie ,aplikaacute ciiacute ,aplikaacute cie ,mocirc ete ,inscaron talaacute ,mocirc e ,jedinou nevyacute hodou ,skenovania jedinou nevyacute ,scaron kodlivyacute softveacute ,danie prehraacute vania

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها


day-news فتو سنتر کد جاوا *کد جاوا نجوم و فضانوردی ارائه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان پزشکی ورزشی ((خانواده سلامت)) تلفن تحت شبکه دیجی مگ بان elahebahari